Anotace

Tato práce je rozdělena na dvě části. První se krátce zabývá designem webu, pojmem wireframe a jeho využitím při tvorbě webu. Je zde popsána tvorba vlastního nástroje pro generování wireframu z libovolné webové stránky, stejně tak i některé alternativní nástroje pro jeho tvorbu.

Druhá část se zabývá dotazníkem, který byl vytvořen na základě tohoto nástroje. Ten obsahoval vygenerované wireframy z několika vybraných webů. Úkolem respondentů bylo přiřadit zobrazený wireframe k webové stránce, ze které byl vytvořen. Výsledky šetření jsou v této práci vyhodnoceny a popsány. Kompletní odpovědi respondentů jsou součástí příloh.

Poděkování

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Křížovi, Ph.D. za metodické vedení práce a cenné rady. Dále všem respondentům, kteří věnovali svůj čas k vyplnění dotazníku. V neposlední řadě patří poděkování rodině a přátelům za vstřícnost a morální podporu.

Ke stažení

  1. Celý text práce
  2. Příloha práce
  3. Zdrojové kódy nástroje pro generování wireframu
  4. Zdrojové kódy dotazníku